KVKK Kapsamında İletişim Bölümü Aydınlatma Metni

Uzm. Dt. Didem Ekiz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

İletişim Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Uzm. Dt. Didem Ekiz (“Uzm. Dt. Didem Ekiz”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://didemekiz.com/  internet sitesinin İletişim bölümüne istinaden mesajınızı iletebilmek için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Uzm. Dt. Didem Ekiz tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile Uzm. Dt. Didem Ekiz’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç)ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu internet sitesi, Uzm. Dt. Didem Ekiz’e ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Uzm. Dt. Didem Ekiz nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

İnternet sitesi kullanıcılarının bizimle iletişime geçmesine imkân tanınması, hizmetlerimiz kapsamında kullanıcılara bilgi verilmesi, merak ettiğiniz soruları yanıtlayarak sizlere yardımcı olunması, kimliğinizin teyit edilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, kliniğimizin işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç temini yapılması, hasta memnuniyetinin artırılması amacıyla https://didemekiz.com/ alan adlı internet sitesinin İletişimbölümünde iletilerinizi bizimle paylaşabileceğiniz bir alan oluşturduk.

İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve iletinize konu hususu araştırabilmemiz için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz hakkında size bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek için e-posta adresinizi ve telefon numaranızı, size daha iyi yardımcı olabilmek, randevunuzu oluşturabilmek, iletmek istediğiniz randevu talebine ilişkin randevu tarihini talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi iletinizde belirttiğiniz amaç doğrultusunda işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, talebiniz hakkında işlem yapabilmek, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması ve bu hizmetlerin kalitesinin artırılması, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve konsültasyon alınması amacıyla; Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türk Diş Hekimleri Odası, Türkiye Eczacılar Birliği, Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, merkezler, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumları ile, yine kişisel verileriniz hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız, sair çözüm ortaklarımızla ve arabulucularla, gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle, özel sigorta şirketleriyle, vergi ve finans danışmanlarıyla ve resmi kurum ve kuruluşlarla, gerekli olduğu ölçüde, kliniğimiz bünyesinde görevli ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile sağlık verileriniz Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla Uzm. Dt. Didem Ekiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, https://didemekiz.com/  alan adlı internet sitesinin İletişim bölümünden paylaşılmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

 1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
 2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Uzm. Dt. Didem Ekiz) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.

Yayım Tarihi: 1.11.2021

Dr. Dt. Didem EKİZ

Health starts in the mouth!

As we set out on this road, we determined our route in the direction of the health and satisfaction of our patients…

The secret of being sure of your health and smile is behind this door…

Freedom of Smile…

Social Network

Do not forget to follow Uzm. Dr. Didem Ekiz on social media!

2023 © Dr. Dt. Didem EKİZ | All Rights Reserved.

Created and Designed by AKare İletişim Yönetimi

Dr. Dt. Didem EKİZ © 2022. All rights reserved.