Hasta Yurt Dışı Veri Aktarımı

UZM. DT. DİDEM EKİZ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni ile Uzm. Dt. Didem Ekiz (‘’DİŞ HEKİMİ’’)’nin kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a): Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Uzm. Dt. Didem Ekiz işlenecek, muhafaza edilecek ve korunacaktır.
  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.b): Kişisel Verileriniz saklama, depolama, yedekleme ve sair faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla muayenehanemizde kullanılan bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlarda yedeklenecektir. Muayenehane yazılım ve donanımların yurt dışı merkezli sunucularda bulunması halinde kişisel verileriniz Kanun’un 9. Maddesinde kaleme alınan ‘’ilgilinin açık rızasının bulunması’’ hukuki sebebi ile tamamen otomatik yollarla işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması (KVKK 10.c):

Sunucuları yurt dışında bulunan elektronik cihazlar aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz, yalnızca gerekli olması durumunda ve ilgili olan hususla sınırlı olacak şekilde, avukatlarımızla ve bununla birlikte talep edilmesi halinde her türlü yetkili düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine de aktarılabilecektir. Bununla birlikte veri aktarımının gerçekleştiği ülkede de kolluk kuvvetleri, düzenleyici kurumlar, güvenlik yetkilileri veya mahkemeler de kişisel verilerinizi görme hakkına sahip olabilir.

  1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d): Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında şu haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bize Uzm. Dt. Didem Ekiz’e iletebilirsiniz.

 

Dr. Dt. Didem EKİZ

Health starts in the mouth!

As we set out on this road, we determined our route in the direction of the health and satisfaction of our patients…

The secret of being sure of your health and smile is behind this door…

Freedom of Smile…

Social Network

Do not forget to follow Uzm. Dr. Didem Ekiz on social media!

2023 © Dr. Dt. Didem EKİZ | All Rights Reserved.

Created and Designed by AKare İletişim Yönetimi

Dr. Dt. Didem EKİZ © 2022. All rights reserved.