Hasta Aydınlatma Metni

UZM. DT. DİDEM EKİZ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni ile Uzm. Dt. Didem Ekiz (‘’DİŞ HEKİMİ’’)’nin kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a): Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Uzm. Dt. Didem Ekiz işlenecek, muhafaza edilecek ve korunacaktır.
  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.b ve ç):

Diş kliniğimize müracaat etmeniz halinde, tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla DİŞ HEKİMİ tarafından belirli belge ve kayıtlar hasta ve/veya yakınlarından talep edilmekte ve işlenmektedir.

Zira bu belgelerin, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,  Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında saklanması ve istenildiğinde yetkili memur ve mercilere sunulması yükümlülük altına alınmıştır.

İşbu kapsamda aşağıda detaylıca belirtilen kayıt ve belgelerdeki kişisel verileriniz, sadece örnek kabilinden olmak ve hiçbir şekilde sınırlayıcı bir şekilde sayılmamak kaydı ile;

2.1. Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz; hasta kayıt süreçlerinin yürütülmesi, hastanın değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kimlik tespiti ve doğrulama amacıyla Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.2.  Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, hizmetlerimiz kapsamında kullanıcılara bilgi verilmesi, merak ettiğiniz soruları yanıtlayarak sizlere yardımcı olunması, kimliğinizin teyit edilmesi amacıyla Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.3. SGK bilgisi, ilaç ve reçete, tedavi bilgisi, hastalık adı gibi sağlık verileriniz ile cerrahi müdahaleleri gerektirecek süreçlerin yürütülmesi amacıyla implant boyu, çapı, röntgen fotoğrafı gibi sağlık verileriniz; rutin kontrollerin yapılabilmesi, tedavi süreçlerinizin yürütülebilmesi, şikayetlerinize çözüm bulunabilmesi, diş protez ve implantların temin edilmesi, koruyucu tedbirlerin alınması, komplikasyon teşhisi ve önlenmesi,  sevk süreçlerinin yürütülebilmesi, tıbbî teşhis, tedavi ve ağız ve diş bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması ve bu hizmetlerin kalitesinin arttırılması,  Dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunmasına yönelik önleyici ve koruyucu tabiplik çalışmalarının yapılması,  kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, adli vaka kayıtlarının oluşturulması ve saklanması, protokol defter kayıtlarının yapılabilmesi, hastanın gereksinimleri ile uyumlu ve güvenli müdahalelerin yapılabilmesi, reçetelerin yazılabilmesi, reçete kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, ilaç takip sistemine kaydedilmesi, ödemelerin alınabilmesi amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve  “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.4. Fatura bilgisi, kredi kartı bilgileri, banka hesap numarası, iban bilgisi gibi finans verileriniz; ödemelerin alınabilmesi, fatura kesilmesi, ücretlendirme politikalarının yürütülebilmesi, gerekli bildirimlerin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılabilmesi amacıyla Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.5. Sistem üzerinden bilgi alışverişinizi sağladığımız ve SGK kaydınızı gösteren Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumunda yer alan kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi ile tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c):

3.1. Tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve konsültasyon alınması amacıyla Sağlık Denetçileri, Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Eczacılar Birliği, Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumları ile,

3.2.Herhangi bir hukuki ihtilaf yaşanması durumunda, hukuki ihtilafın aramızda iyi niyet çerçevesinde çözümlenebilmesi amacıyla veya yasal süreçlerin başlatılması için arabulucuya başvurulmasının zorunlu olması durumunda arabulucu ile;

3.3.Herhangi bir ihtilaf yaşanması ihtimal dâhilinde olan durumlarda ya da gerçekleştireceğimiz bir işlemde ya da sizin tarafınızdan gerçekleştirilen bir işlem karşısında hukuki durumumuzun ne olduğunu anlamak amacıyla ya da yasal haklarımız hakkında bilgi almak amacıyla ya da yasal sürecin başlatılması amacıyla avukatlarımız ile;

3.4.Sözleşmesel yükümlülüğümüz kapsamındaki ödemelerimizi gerçekleştirebilmek ya da gerçekleştirilen ödemeler hakkında bilgi almak, teyit almak ya da mali yükümlülüklerimizi gerçekleştirdiğimize ilişkin delil niteliğinde bilgi almak amacıyla anlaşmalı olduğumuz bankanın ilgili şubesinin irtibat kişisi ile;

3.5.Mali ve finansal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek ya da faydalanabileceğimiz teşvikler hakkında bilgi almak ya da bir teşvikten faydalanabilmek ya da kar-maliyet hesabı gibi finansal hesaplamalar yapabilmek amacıyla anlaşmalı olduğumuz mali müşavir ile;

3.6.Yasal yükümlülüklerimizin ifa edebilmek, yasal yükümlülüklerimizi ifa ettiğimizi ispatlayabilmek amacıyla SGK ile ve denetim gerçekleştirilmesi ya da resmi bir şekilde sorulması durumunda ilgili SGK memuru ya da müfettişi ile;

3.7.Yasal yükümlülüklerimizin ifa edebilmek, yasal yükümlülüklerimizi ifa ettiğimizi ispatlayabilmek amacıyla veya denetim gerçekleştirilmesi ya da resmi bir şekilde sorulması durumunda Sigorta Denetleme Kurulu ya da müfettişi ile;

3.8.Şirket serverlarının denetlenmesinin gerekmesi, gerekli teknik tedbirlerin alınması, kişisel verilerin saklandığı, depolandığı dijital ortamlarda incelemenin yapılmasının gerekmesi, bir hatanın düzeltilmesinin gerekmesi, saldırı ya da sızıntı ihtimal veya endişelerinde inceleme ve kontrollerin yapılması amacıyla anlaşmalı olduğumuz IT firması ile;

3.9.Hasta Hakları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hastanın ilaçlarının teslim alınması ve teslim edilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla hasta aile üyeleri / vekili veya kanuni temsilcisi ve diğer izin verilen üçüncü kişiler ile;

3.10.Sağlık hizmetlerine ilişkin finans ve muhasebe işleri ile sigorta işlemlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla bankalara, anlaşmalı özel sağlık veya tamamlayıcı sigorta şirketlerine veya anlaşmalı kurum ve kuruluşları ile,

3.11. Tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve konsültasyon alınması, bilimsel araştırmalara konu edilebilmesi amaçlarıyla hasta sevki / nakli yapılan kuruluşlara, diğer sağlık kuruluşlarına, diş hekimlerine ve sağlık personelleri ile,

3.12.Herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda ve/veya suçun soruşturulması ve kovuşturulması halinde ya da herhangi bir denetim veya talep halinde ilgili adli ve idari makamlar ile yetkili düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kişiler verileriniz paylaşılabilecektir.

  1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d): Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında şu haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bize Uzm. Dt. Didem Ekiz’e iletebilirsiniz.

Dr. Dt. Didem EKİZ

Health starts in the mouth!

As we set out on this road, we determined our route in the direction of the health and satisfaction of our patients…

The secret of being sure of your health and smile is behind this door…

Freedom of Smile…

Social Network

Do not forget to follow Uzm. Dr. Didem Ekiz on social media!

2024 © Dr. Dt. Didem EKİZ | All Rights Reserved.

Created and Designed by AKare İletişim Yönetimi

Dr. Dt. Didem EKİZ © 2024. All rights reserved.